Statutul Asociaţiei “Mini Debra”

Statutul Asociaţiei "Mini Debra"

Statutul Asociaţiei “Mini Debra”

Postde către admin pe Joi Mar 13, 2008 11:08 am

Cap. I - Dispozitii generale
Art. 1. Asociaţia persoanelor sau aparţinătorilor acestora care sunt afectate de epidermoliza buloasa, boala dermatogenetica, denumita in prezentul statut Asociaţie, funcţionează in baza prevederilor O.G. nr.26/2000 respectiv L. nr. 246/2005 ca persoana juridica romana, de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, independenta si neguvernamentala.
Asociaţia este constituita pe principiul liberei asocieri, din totalitatea membrilor inscrisi in evidentele sale, care adera la prezentul statut si-l respecta.
Art. 2. Denumirea Asociaţiei este "MINI DEBRA ".
Art. 3. Sediu! Asociaţiei este in mun. Turda, Str. Amurgului Nr. 25, Ap. 20, jud. Cluj.
Art. 4. Asociaţia "MINI DEBRA'' se constituie pe durata nedeterminata.

Cap. II - Scopul si obiectul de activitate al Asociaţiei
Art. 5. Scopul Asociaţiei este de a apară interesele si drepturile fundamentale ale membrilor sai, privind sănătatea acestora, tratamentul, protecţia sociala a lor, asociaţia fiind organizata exclusiv pentru scopuri caritabile, de întrajutorare, recuperarea si integrarea lor in societate, sa le promoveze proiectele si cererile.
Art. 6. Pentru realizarea scopului Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

atragerea de noi membri prin identificarea tuturor persoanelor suferinde de epidermoliza buloasa;
dezvolta relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din tara si străinătate;
promovează idei si proiecte care asigura cunoaşterea progreselor medicinei in domeniu, in tara si in străinătate;
organizează si/sau susţine acţiuni de ajutorare a membrilor dezavantajaţi si acţiuni de calificare si perfecţionare a personalului de care are nevoie Asociaţia;
asigura protecţia membrilor sai, le apară drepturile si interesele in toate situaţiile, in fata organismelor de stat si politice;
organizează in mod periodic intalniri ale membrilor Asociaţiei, mai ales in rândul tinerilor si copiilor;
organizează si participa la simpozioane, congrese si alte manifestări ştiinţifice si informative cu caracter educativ si informativ;
organizarea activităţilor din care sa rezulte venituri cu caracter accesoriu, folosite in realizarea scopului propus.
Cap. III - Patrimoniul
Art. 7. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este in suma de 500 lei (cincisute lei) constituit din contribuţia membrilor fondatori.
Art. 8. Sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt:

cotizaţii, donaţii, legate testamentare, sponsorizări, subvenţii, etc...
dobânzile la sumele capitalizate;
venituri realizate din activităţile legale;
contribuţii băneşti sau materiale primite de la persoane juridice sau persoane fizice din tara si străinătate, care vor deveni proprietatea Asociaţiei.
Asociaţia poate fi finanţata in vederea realizării scopurilor propuse de către organizaţii si instituţii guvernamentale sau neguvernamentale din tara si din străinătate.
Art. 9. Incasările Asociaţiei sunt la dispoziţia Adunării Generale, care aproba folosirea lor la propunerea scrisa a Consiliului Director.
Art. 10. Exerciţiul bugetar al Asociaţiei se desfăşoară pe parcursul anului calendaristic cu finalitate la 31 decembrie.
Asociaţia va putea infiinta societăţi comerciale si va putea desfăşura activităţi economice directe acestea având caracter accesoriu, iar beneficiile obţinute vor fi folosite pentru realizarea scopului propus.

Cap. IV - Membrii
Art. 11. Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele sau aparţinătorii acestora care sunt afectate de boala dermatogenetica epidermoliza buloasa, care si-au exprimat acordul de asociere, recunosc Statutul Asociaţiei si consimt ca prin activităţile proprii sa contribuie la realizarea obiectivelor si scopului Asociaţiei.
Art. 12. Solicitarea de a deveni membru al Asociaţiei se face in scris. Comitetul Director isi da avizul in maxime 15 zile, urmând ca Adunarea Generala sa se pronunţe definitiv.
Art. 13. Drepturile membrilor Asociaţiei:
-sa aleagă si sa fie aleşi in organele de conducere ale Asociaţiei;
-sa participe la dezbateri si la întocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de zi;
-sa aiba acces la toate informaţiile in domeniu obţinute de Asociaţie;
-sa beneficieze de consultanta gratuita, asistenta sociala, medicatie, tratamente atat in tara cat si in străinătate, cu condiţia achitării cotizaţiei;
-sa propună imbunatatirea activităţii Asociaţiei;
-sa atace in justiţie (la forurile competente) hotararile ce le considera nelegale sau care le incalca drepturile.
Art. 14. Obligaţiile membrilor Asociaţiei:
-sa respecte prevederile Statutului si hotărârile organelor de conducere legal luate;
-sa participe la lucrări, dezbateri;
-sa informeze Asociaţia despre problemele ce interesează Asociaţia sau membri sai;
-sa achite la termen cotizaţia;
-sa-si indeplineasca sarcinile trasate sau asumate;
-sa nu faca declaraţii publice fara consultarea si acordul conducerii Asociaţiei;
-sa contribuie la ocrotirea si dezvoltarea fondurilor Asociatiei;
-sa vegheze asupra bunurilor aflate in proprietatea Asociaţiei;
-sa promoveze un respect reciproc intre membri Asociaţiei, fiind interzisa calomnierea, jignirea sau defăimarea intre aceştia;
-sa sesizeze forului director orice neregula constatata in buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei sau atitudini negative din partea unor membri.
Calitatea de membru al asociaţiei este atestata de o legitimaţie care conferă titularului toate drepturile oferite de lege si Asociaţie.
Art. 15. Calitatea de membru se pierde:
-prin renunţarea benevola;
-prin excluderea care are loc in cazul in care membrul produce prejudicii materiale sau morale Asociaţiei sau ca urmare a neplăţii cotizaţiei pe o perioada de 1 an.
Decizia de excludere va fi luata de către Adunarea Generala cu cel puţin 2/3 din voturile membrilor Asociaţiei.
Membri care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept cu privire la contribuţiile făcute de ei la patrimoniul Asociaţiei.

Cap.V - Organele de conducere ale Asociaţiei
Art. 16. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Presedintele;
d) Vicepreşedintele;
e) Secretarul.

a) Adunarea Generala
Art. 17. Adunarea Generala, constituita din toti membri Asociatiei, este organul suprem de conducere al acesteia.
Art. 18. Adunarea Generala a membrilor se intruneste in sesiune ordinara o data pe an sau ori de cate ori e necesar in sesiune extraordinara.
Art. 19. Convocarea Adunării Generale a membrilor in sesiune ordinara si extraordinara se face de către Preşedinte sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor Consiliului Director, cu cel puţin 30 de zile inainte de data întrunirii.
Convocarea se face prin grija secretarului. Cu aceasta ocazie se comunica data, locul si ora desfăşurării Adunării Generale, precum si ordinea de zi,cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
Cand in ordinea de zi figurează propuneri de modificare ale Statutului Asociaţiei, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor care se va pune la dispoziţie celor interesaţi la sediul Asociaţiei.
Inştiinţarea membrilor se va face prin scrisoare recomandata sau publicarea intr-o publicaţie centrala (naţionala), iar in cazuri urgente prin orice mijloace care sa asigure luarea la cunoştinţa a convocării.
Art. 20. Adunarea generala este statutar constituita daca sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
Daca la prima convocare nu se intruneste numărul statutar de membri, se va face o noua convocare la o data ce se va situa intre a 15-a si a 30-a zi de la data stabilita in prima convocare, cind Adunarea Generala se va considera legal constituita cu orice număr de membri prezenţi.
Art.21. Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii si a Statutului sunt obligatorii pentru toti membri Asociaţiei, chiar daca nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.
Art. 22. Adunarea Generala a membrilor este condusa de Preşedinte, de Vicepreşedinte, de Secretar sau in lipsa acestora de către un alt membru al Asociaţiei.

Hotărârile Adunării Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prezenţi, cu excepţia celor care prevăd modificări ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea pentru care se cere o majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei.
Membrul care intr-o anumita problema supusa hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul sau ascendentii sau descendenţii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai, pina la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Membrul care incalca aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei, daca fora votul sau, nu s-ar fi putut obţine majoritatea ceruta.
Membri pot stabili cu respectarea condiţiilor de qvorum si majoritate statutare, ca pentru anumite probleme, hotărârile sa fie adoptate prin vot secret.
Lucrările Adunării Generale se consemnează intr-un proces-verbal care va fi semnat de Consiliul Director al Asociaţiei.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse in statut pot fi atacate in justiţie de către oricare dintre membri care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de şedinţa, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunoştinţa despre hotărâre sau de la data cand a avut loc şedinţa, dupa caz.
Art.23. Adunarea Generala are următoarele atribuţii:
a. dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului Director, al Asociaţiei si bugetul de venituri si cheltuieli;
b. aproba organigrama, strategia, obiectivele generale si programul de investiţii al Asociaţiei pe perioada pana la următoarea sesiune a Adunării Generale sau pe perioade mai lungi;
c. alege si revoca membri Consiliului Director si a Comisiei de cenzori;
d. alege Preşedintele;
e. alege Vicepreşedintele;
f. alege Secretarul;
g. decide asupra prestaţiilor si cotizaţiilor la care vor fi supuşi membri;
h. hotărăşte cu privire la modificarea patrimoniului;
i. hotărăşte cu privire la infiintarea sau desfiinţarea de filiale;
j. hotărăşte cu privire la fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Asociaţiei;
k. aproba sau modifica bilanţul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului Director si al Comisiei de cenzori;
l. aproba însemnele (emblema, insigna, drapelul) si sigiliile Asociaţiei;
m. soluţionează contestaţiile membrilor Asociaţiei cu privire la hotaririle Consiliului Director referitoare la admiterea sau excluderea din Asociaţie si orice alte aspecte ontestate;
n. descarcă de gestiune Consiliul Director;
o. stabileşte nivelul indemnizaţiilor Preşedintelui, Vicepreşedintelui, ai Comisiei de cenzori si al angajaţilor;
p. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
q. aproba angajarea Asociaţiei in anumite activităţi de ordin naţional sau internaţional.

b) Consiliul Director

Art.24. Consiliul Director asigura conducerea activităţii Asociaţiei in intervalul dintre Adunările Generale, ca organ colectiv de administrare. Consiliul Director se compune din 3 (trei) membri.
Din Consiliul Director fac parte: Preşedintele, Vicepreşedintele si Secretarul, aleşi de Adunarea Generala pe o perioada de 2 (doi) ani.
Art. 25. Activitatea Consiliului Director este coordonata de către Preşedintele Asociaţiei care este in acelaşi timp si Preşedintele Consiliului Director.
Art. 26. Consiliul Dlrestor este responsabil pentru administrarea generala a Asociaţiei, realizarea scopului si obiectului de activitate al acesteia.
Art.27. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a. asigura conducerea Asociaţiei in internatul dintre Adunările Generale, urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
b. administrează si gestionează patrimoniul Asociaţiei si ia decizii in vederea gospodăririi fondurilor;
c. stabileşte tactica si modul de colaborare cu terţii, cu alte organizaţii neguvernamentale, cu autorităţile administraţiei publice locale st centrale pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;
d. asigura realizarea drepturilor si urmăreşte respectarea obligaţiilor de către membrii Asociaţiei;
e. întocmeşte proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si bilanţul financiar-contabil;
f. supune anual aprobării Adunării Generale, in cel mult 3 (trei) luni de la data incheierii exerciţiului economico-fînanciar, raportul cu privire la activitatea Asociatiel, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum st proiectul de program si proiectul de buget al Asociaţiei pe anul următor;
g. stabileşte structura de organizare, îndatoririle si responsabilităţile personalului Asociaţiei pe compartimente, aproba regulamentul de ordine interioara precum si cererile de înscriere de noi membri slpropune Adunării Generale retragerea calităţii de membru;
h. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei.
Art.28. Consiliul Director se întruneşte la sediul Asociaţiei in şedinţe trimestriale sau ori de cate ori este necesar la convocarea Preşedintelui sau a Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel putin 1/3 dintre membri Consiliului.
Art.29. Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinei de zi stabilite pe baza proiectului propus cu cel puţin 5 (cinci) zile inainte. Acestea se consemnează in procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie intr-un registru special.
Art. 30. Consiliul Director adopta decizii prin vot deschis. Pentru validarea deciziilor este necesara prezenta a cel putln jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director.
Art. 31. In relaţiile cu terţii, Asociaţia este reprezentata de către Preşedinte, sau in limitele competentelor delegate, de Vicepreşedinte sau de către Secretar. Conducerea operativa curenta si permanenta a Asociaţiei in perioada dintre intrunirile Consiliului Director va fi asigurata de către Preşedinte si Secretar.

c) Preşedintele
Art. 32. Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Genei ala pe o perioada de 2(doi) ani. Preşedintele este in acelaşi timp si Preşedintele Consiliului Director. In exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele emite decizii.
Art.33. Preşedintele Asociaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. conduce lucrările Adunării Generale si ale Consiliului Director ;
b. prezintă rapoartele si informaţiile privind activitatea Consiliului Director;
c. reprezintă Asociaţia in relaţiile cu persoanele fizice st juridice romane sau străine, cu autorităţile si in fata instanţelor de judecata;
d. poate delega o parte din atribuţiile sale, temporar sau permanent, Vicepreşedintelui sau Secretarului;
e. stabileşte sarcini pentru Vicepreşedinte, Secretar, membri si controlează modul in care acestea sunt realizate;
f. organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociaţiei;
g. acţionează pentru atragerea de noi membri;
h. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generala si Consiliul Director.
Art. 34. In situaţia in care acesta absentează sau se afla In Imposibilitate de a-si exercita atribuţiile, Preşedintele este înlocuit de către Vicepreşedinte.
Art.35. Preşedintele coordonează punerea in practica a proiectelor Asociaţiei si delega alte persoane pentru coordonarea unor astfel de proiecte.
Art. 36. Preşedintele este reprezentantul Asociaţiei in materie juridica si extrajuridica si poate delega persoane de specialitate sa reprezinte Asociaţia.

c) Vicepreşedintele
Art. 37. Vicepreşedintele Asociaţiei este si Vicepreşedintele Consiliului Director. El este ales pe o perioada de 2 (doi) ani si îndeplineşte temporar sau permanent, o parte din atribuţiile Preşedintelui. Indeplineşte sarcinile fixate de Preşedinte si de Consiliul Director. Este înlocuitorul de drept al Preşedintelui in cazul in care acesta lipseşte sau se afla in incapacitate de a-si exercita atribuţiile.

d) Secretarul
Art. 38. Activitatea de previzionare, organizare, analiza si conducere operativa a activităţii Asociaţiei st a executivului va fi asigurata de către Secretar, in limitele competentelor delegate de presedinte.Este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 2 (ani).
Art. 39. Secretarul Asociaţiei răspunde de activitatea sa in fata Preşedintelui si in fata organelor de conducere ale organizaţiei si are următoarele atribuţii:
a. coordonează activităţile curente ale Asociaţiei, efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociaţiei, in limita competentelor acordate de către Preşedinte;
b. este membru al Consiliului Director, cu drept de vot deliberativ si duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director si ale Adunării Generale;
c. angajează personalul din executivul Asociaţiei, respectând organigrama si numărul de posturi aprobat de Preşedinte st Consiliul Director, stabileşte îndatoririle si responsabilităţile personalului;
d. răspunde in fata Adunării Generale de activităţile desfăşurate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare si materiale ale Asociaţiei, are drept de semnătura in operaţiunile financiare;
e. stabileşte îndatoririle si responsabilităţile personalului operativ pe compartimente, cu acordul Preşedintelui;
f. întocmeşte proiectul planului anual de activităţi, organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului st obiectivelor Asociaţiei;
g. propune proiectele organigramei si structurii de personal ale asociaţiei;
h. îndeplineşte alte sarcini stabilite de Adunarea Generala, Consiliul Director si Preşedinte;
i.exercita funcţia de reprezentare a Asociaţiei in limitele competentelor delegate;
j.tine si arhivează, in condiţiile prevăzute de lege, Registrele Asociaţiei si corespondenta plus toate documentele acesteia;
k.supune spre confirmare in maxim 3 (trei) zile, Preşedintelui toate documentele întocmite, semnate, operaţiunile efectuate, hotărârile luate sub sancţiunea anularii acestora si atragerii răspunderii personale.
Art. 40. Secretarul conduce afacerile curente ale Asociaţiei sub îndrumarea Preşedintelui.
Art. 41. Secretarul Asociaţiei răspunde material, civil si disciplinar potrivit legii, statutului si R.O.I., fata de Asociaţie si eventual penal pentru fapte ce intra sub incidenţa legii penale. Atribuţiile detailate ale persoanelor cu funcţii si angajaţi vor fi stabilite in fisa postului.

Cap. VI - Organele de control
Art. 42. Controlul activităţii financiare a Asociaţiei se face de catre un cenzor ales de Adunarea Generala, pe o perioada de 2(doi) ani. Adunarea Generala alege si un cenzor supleant tot pe 2 (ani).
Cenzorii se aleg din rândul membrilor Asociaţiei sau din afara acesteia.
Art. 43. Cenzorul are următoarele atribuţii principale:
a. verifica lunar si ori de cate ori este nevoie gestiunea Asociaţiei si propune recuperarea pagubelor constatate si masurile legale ce se impun;
b. verifica respectarea dispoziţiilor legale cu privire la efectuarea operaţiunilor financiar-contabile;
c. verifica daca bilanţul este legal întocmit (solicita sprijinul persoanelor de specialitate);
d. prezintă cel puţin o data pe an o dare de seama privind activitatea Asociaţiei si situaţia financiara a Asociaţiei;
e. informează Consiliul Director asupra neregulilor constatate si la nevoie Adunarea Generala;
f. la încheierea exerciţiului economico-financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor si valorilor Asociaţiei, a bilanţului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentând Adunării Generale un raport scris;
g. la lichidarea Asociaţiei, controlează operaţiunile de lichidare.
Art. 44. Cenzorul ia decizii pe care le prezintă Consiliului Director si Adunării Generale.
Art. 45. Cenzorul poate convoca Adunarea Generala extraordinara a membrilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul Director, in cazul unor situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale si statutare.
Art. 46. Atribuţiile si modul de lucru al Cenzorului, precum si drepturile si obligaţiile acestuia se completează cu dispoziţiile legale in acest sens.
Art.47. Nu pot avea calitatea de cenzori, persoanele care primesc, sub orice alta forma, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o renumeratie de la Asociaţie. Cand Asociaţia va depasi numărul de 100 de membri, se va alege de Adunarea Generala o comisie de cenzori formata din 3 membri si cel puţin un membru supleant (de rezerva).

Cap. VII - Asocierea
Art. 48. Asociaţia poate stabili raporturi de afiliere, cooperare sau de asociere cu alte organizaţii din tara, precum si cu organizaţii similare din străinătate, pentru atingerea scopului si desfăşurarea de activităţi de interes comun.
Art. 49. Asociaţia isi desfăşoară activitatea pe teritoriul statului roman.

Cap. VIII - Relaţiile cu autorităţile publice
Art. 50. Asociaţia iniţiază si sprijină realizarea de proiecte împreuna cu persoane fizice sau persoane juridice din sectorul public, privat si mixt, pe plan local, in colaborare cu autorităţile locale, sau cu alte organisme si instituti cu responsabilităţi in domeniu.

Cap. IX - Dizolvarea si lichidarea
Art.51. Dizolvarea si lichidarea Asociaţiei se face in condiţiile prevăzute de lege.
Art. 52. Asociaţia isi pierde personalitatea juridica in următoarele cazuri.
a. prin decizia Asociaţiei, atunci cand Adunarea Generala hotărăşte dizolvarea;
b. de plin drept:

cand scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;
cand Asociaţia, din cauza de insolvabilitate ,nu-si mai poate continua activitatea;
cand organele de administrare si control nu mai pot fi constituite, in conformitate cu statutul Asociaţiei;
cand numărul membrilor a scăzut sub limita fixata de lege.
Existenta situaţiilor prevăzute la lit. b) vor fi constatate de Adunarea Generala.
c. prin hotărâre judecătoreasca

Cap. X - Dispoziţii finale
Art. 53. Asociaţia are stampila proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând de la aceasta.
Art. 54. Asociaţia are dreptul de a avea însemne proprii (emblema, insigna, drapel). Defăimarea semnelor organizaţiei de către membri atrage excluderea acestora din Asociaţie.
Art. 55. Asociaţia se declara împotriva violentei, a urii de rasa si pe motive religioase, a discriminărilor de orice fel, precum si împotriva atitudinii jignitoare la adresa oricărei rase, naţii, etc.
Art. 56. Prezentul statut a fost adoptat in Adunarea Generala, fiind semnat si aprobat de membri, in conformitate cu procesul-verbal de constituire întocmit.
Art. 57. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile nonprofit.
admin
Site Admin
 
Posturi: 1
Autentificat: Lun Mar 03, 2008 7:27 pm

Înapoi la Despre Mini Debra

Cine este conectat

Utilizatori ce navighează pe acest forum: Nici un utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron